ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագահի հրամանագիր – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագահի հրամանագիր

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր Ը

ԱՐՑԱԽԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐԻՆ ՇՆՈՐՀՎԱԾ՝ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԽՍՀ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐՈՎ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

http://www.arlexis.am/DocumentView.aspx?DocID=3216