ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ։ – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ։

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐ) ԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՊԱՏՄԱԿԱՆ,ԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՅԼ ԱՐԺԵՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ,ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՆ ՈՒ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԸ՝ԻՐԵՆՑ ԳՐԱՎԱԾ ԿԱՄ ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՐԵՆ ԻՐԵՆՑ ՀԵՏԿԱՊՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՈՎ,ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԸ ԿԱԶՄՈՂ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ, ՎԻՄԱԳՐԱԿԱՆ, ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՏԱՐՐԵՐՆ ՈՒ ԲԵԿՈՐՆԵՐԸ, ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑՆԵՐԸ, ՀԻՇԱՐԺԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ՝ ԱՆԿԱԽ ՊԱՀՊԱՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻՑ:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=38019