ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ – ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

2020 թվականի ________________-ի

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԵՎ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈԻԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

N____

Հ  Ր   Ա   Մ   Ա   Ն

Հիմք ընդունելով  Կրթության մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասը, Նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժբ» կետը և Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը  

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ`

  1. Հաստատել «Պետական և ոչ պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխաների ընդունելության կարգը»` համաձայն հավելվածի:
  2. Ուժը կորցրած ճանաչել 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի «Պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում երեխաների ընդունելության կարգը հաստատելու մասին» N219/Ն հրամանը:
  3. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության կրթության և գիտության վարչության պետ Ռ. Մուսայելյանին` սույն հրամանով հաստատված կարգը ներկայացնել պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրեններին, Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժինների վարիչներին:

  Լ. ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ